EXTREME RARE LION CAR - LION TOYS PEGASO TRONER TX360 + YELLOW - HOOD SPAIN